Leping ja garantii

Tooltrade Baltic OÜ ÜLDISED LEPINGU ja GARANTII TINGIMUSED

LEPING:

1. Üldsätted

Käesolev dokument on koostööleping, mis on sõlmitud https://www.puidutera.ee/ veebipõhise müügikeskuse omaniku Tooltrade Baltic OÜ ja registreerunud veebikasutaja vahel.

2. Tellimuse esitamine

2.1 Kliendil on võimalus esitada tellimus kodulehelt leitud toodete hulgast või saates e-maili toodete kohta, mille vastu on huvi. Seejärel võetakse kliendiga ühendust ja tehakse kirjalik pakkumine.

2.2 Toote ja hindade sobivusel kinnitab klient tellimuse kirjalikult e-maili teel. Tellimusega kinnitab klient, et on tutvunud üldiste garantii tingimustega ning on nõus lepingu tingimustega.

2.3 Tellimus loetakse kinnitatuks pärast tellimuse esitamist e-maili teel.

3. Ettemaks

3.1 Tellimiseks on ettemaks kokkuleppeliselt pakkumise alusel.

4. Tasumine

4.1 Kauba eest tasumine toimub ülekandega arve alusel.

4.2 Kaubale, mis on väljastatud arvega, kehtib arvel näidatud makse tähtaeg. Üle tähtaja läinud arvetele lisandub viivis 0,25% päevas.

4.3 Tooltrade Baltic OÜ-l on õigus lisada kauba saaja maksehäire registrisse, eelnevalt teavitades klienti 1 päev sellest ette.

5. Tellimuse täitmine

5.1 Müüja asub kliendi tellimust täitma koheselt peale tellimuse kinnitamist, kui pangalt on saabunud kinnitus kliendi poolt sooritatud makse teostamise kohta.

5.2 Müüjal on õigus igal ajal tellimuse täitmisest loobuda, kui tellimuse täitmine osutub müüjast sõltumatutel asjaoludel võimatuks või oluliselt raskendatuks. Tellimuse täitmise loobumisest informeerib müüja klienti koheselt elektronposti või telefoni teel. Kliendi nõudmisel on müüja kohustatud tellimuse täitmisest loobumist kirjalikult põhjendama. Tellimuse täitmisest loobumisel tagastab müüja kolme (3) tööpäeva jooksul kliendi poolt tasutud müügihinna. Käesolevas punktis sätestatud korras tellimuse täitmisest loobumisel ei vastuta müüja kliendile või kolmandatele isikutele tellimuse täitmisest loobumisega tekkiva kahju eest.

6. Kauba kättetoimetamine

6.1 Kauba kättetoimetamine toimub Eestis tegutsevate transport teenust osutavate firmade vahendusel.

7. Pretensioonid

7.1 Pretensioonid kauba kohta esitada kolme (3) tööpäeva jooksul alates kauba kättesaamisest kirjalikult e-mailile info[ätt]puidumasin.ee

7.2 Tarbijal on õigus puudustega kauba puhul esitada pretensioone 2 aasta jooksul alates kauba üleandmise päevast.

7.3 Pretensioon tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 2 kuu jooksul alates kauba puuduse avastamisest. Puuduse avastamisel peab tarbija kasutusele võtma mõistlikud abinõud kauba säilitamiseks ja kaitsmiseks, sh mitte kasutama puudusega kaupa, kui kauba kasutamine halvendab veelgi kauba seisukorda.

7.4 Pretensiooni esitamise korral kannab esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest ostjale asja parandamisega või asja asendamisega seotud kulud, eelkõige veo-, posti-, töö-, reisi- ja materjalikulud alati Müüja (VÕS § 222 lg 4). Järgneva 1,5 aasta jooksul kannab vastavad kulud Müüja üksnes juhul, kui pretensioon oli õigustatud.

8. Tarneaeg

8.1 Kauba orienteeruva tarneaja määrab müüja. Müüjal on õigus tellimuse täitmise käigus tarneaega ühepoolselt pikendada, teatades sellest kliendile e-maili teel.

8.2 Kui müüja pikendab tarneaega rohkem kui ühe korra või korraga rohkem kui kaks kuud, on kliendil õigus kolme tööpäeva jooksul alates vastava teabe saamisest tellimusest taganeda, teatades sellest müüjale e-maili teel. Tellimusest taganemise korral tagastab müüja kolme (3) tööpäeva jooksul vastava teate saamisest kliendi poolt tasutud müügihinna. Müüja ei ole kohustatud hüvitama kliendile seoses tellimusest taganemisega tekkivat kahju. Kui klient käesolevas punktis sätestatud korras tellimusest ei tagane, loetakse, et klient soovib pikendatud tarneajaga tellimuse täitmist.

9. Tellimistingimuste ja hinnakirja muudatused

9.1 Tooltrade Baltic OÜ-l on õigus käesolevaid tingimusi ja hinnakirju muuta ning täiendada. Tingimuste ja hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse internetilehekülje www.puidutera.ee kaudu ning tingimuste ja hinnakirja muudatused ja täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest internetileheküljel www.puidutera.ee. Kui tellimus on esitatud enne tingmuste ja hinnakirja muudatusi, siis kohaldatakse Tellijale tellimuse esitamise ajal kehtinud tingimusi ja hinnakirja.

10.Kliendi vastutus

10.1 Klient vastutab kõigi tehingute eest, mis on tehtud tema kasutajatunnust ning parooli kasutades.

10.2 Klient kohustub kogu tellimuse täitmise aja jooksul tagama enda kättesaadavuse tema poolt sisestatud kontaktandmetel või eeltäidetud kontaktandmetel. Nimetatud kontaktandmetel edastatud informatsioon loetakse kliendi poolt kättesaaduks.

Garantii:

1. Müüja vahendab tootja poolset garantiid.

2. Garantii tingimused, ulatus ja kestus on eraldi ära märgitud iga kaubagrupi kasutusjuhendis.

3. Garantii algab kauba kättesaamisega ostja poolt.

4. Garantii alla ei kuulu ekspluatatsiooni käigus toodete normaalne kulumine.

5. Garantii alla ei kuulu toote väärkasutamisest tekkinud kahjud.

6. Järgnevatel juhtudel käesolev garantii ei kehti ja klient peab tasuma remondikulud, isegi kui defekt ilmnes ülalnimetatud garantiiperioodi jooksul: normaalsest kulumisest; puudulikust hooldamisest; valedest töövõtetest paigaldusel; valest kasutamisest; muudest välisteguritest põhjustatud vigadest.

7. Tooltrade Baltic OÜ ei kohustu hüvitama garantii ajal riknenud toodete vahetusega kaasnevaid kulusid.

8. Vealist toodet, mis on hüvitatud, ei tagastata kliendile.

TAGASTAMISTINGIMUSED:

Pärast kauba kätte saamist on Teil 14 päeva aega tellitud kaupadega tutvuda. Kui toode ei sobi, võib selle tutvumisajal tagastada.

Tagasiostmisele ja vahetamisele kuuluvad ainult kaubad, mille pakend avamata, rikkumata ja puhas. Samuti ei tohi tootel endal olla kasutusjälgi ega vigastusi.

Toote tagastamiseks võtke meiega ühendust e-posti aadressil info[ätt]puidumasin.ee või helistage klienditeeninduse kontakttelefonil +372 56236937, et kokku leppida tagastamise või vahetamise üksikasjades.

Lepingust taganedes on ostjal kohustus kaup tagastada 14 päeva jooksul.

Tagastatud toodete eest maksame raha tagasi Teie pangaarvele viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeval pärast lepingust taganemist. Tagasimaksmisele kuulub lisaks kauba maksumusele ka postikulu kauba kättesaamise eest. Väljaarvatud juhtudel, kui klient on kirjalikult avaldanud soovi eraldi transpordile otse tehasest (lennupost).

Kauba tagastamise postikulu hüvitab ostja.

Enne kauba vastuvõtmist soovitame Teil toote pakendid üle vaadata ja selle väliste vigastuste olemasolu korral kauppa mitte vastu võtta. Vigastatud tooteid tagasi ei võeta.

Tagastamisele ei kuulu tooted/terad, mis on valmistatud vastavalt kliendi poolt saadetud joonistele (eritellimusel).

GARANTIITINGIMUSED KAUBAMÄRKIDE KAUPA:

GRIGGIO

General Warranty terms.

The manufacturer guarantees any construction faults of the mechanical components for a period of 12 (twelve) months from the date of installation of the machine.

The guarantee is limited to the obligation to repair and/or replace free of charge all those parts resulting to be faulty.

It is understood that motors, electric and electronic equipments, hydraulic and pneumatic parts are excluded from the warranty.

It is understood that, in any case, such warranty does not entitle to any refund for damages, interruption of work or any indirect damage to persons or things.

It is understood that the parts to be replaced must be delivered Free Destination to our factory in Reschigliano, Pd – Italy.

Exclusions from the warranty:

- in case the conditions foreseen for the operation and installation have not been accomplished (base of the machine, power supply, air pressure supply, suction, and so on)

- in case of incompetence of the people working on the machine or in case of deterioration caused by lack of lubrication or due to the normal wear and tear.

- In case the defect is to be traced back to an inaccurate handling or to an external influence/power (scratches, dents, folds, and so on)

- Any responsibility for indirect or transport damages is excluded

- In case of wear and tear on the outlook and of continuous use (damages to the paint, scratches, and so on)

- In case of any defects caused by the lack of any kind of cleaning

- In case the maintenance rules have not been accomplished (see the instructions of use or the maintenance manual)

- In case of disassembling, repair or special manipulation of the machine not operated by authorized personnel

- In case of corrosion, fire or water effect

- In case of external influences such as 2-phase operation, wrong safety measures, over- /undervoltage, thunderbolts, and so on

Additional warranty:

- 10 years warranty on the hardened sliding guides of the carriage of UNICA line.

- 6 years warranty of the saw unit and the tilting sector of the machines model UNICA 400 and UNICA 500.

- 6 years warranty on the head unit of the boring machines models GF.

It is understood that the additional warranty doesn’t cover those parts subject to wear and tear as well as all those parts clearly indicated in the exclusions from the warranty listed in the previous paragraph.